Site icon Hindu Temple of Wisconsin

Past Presidents

Board Member
Kumar Iyer
(1995 – 2002)​
Ajay Bhave
(2002)​
Pratap Singh
(2003)​
Prabhakar Rao
(2004 – 2005)
Sadanand Manoli
(2006 – 2007)
Kumud Prasad
(2008 – 2009)
Venkat Kodali
(2010 – 2011)
Anand Adavi
(2012 – 2013)
Yogesh Khatri
(2014 – 2015)
Sushmitha Acharya
(2016-2018)
Himanshu Parikh
(2019)
Exit mobile version