Past Presidents

Kumar Iyer

1995 – 2002

Ajay Bhave

2002

Pratap Singh

2003

Sadanand Manoli

2004 – 2005

Prabhakar Rao

2006 – 2007

Kumud Prasad

2008 – 2009

Venkat Kodali

2010 – 2011

Anand Adavi

2012 – 2013

Yogesh Khatri

2014 – 2015